Bibliotek

Läsvärt om katter, lantraser och bevarande.

Historiska beskrivningar av tamkatten

Skandinavisk fauna av Sven Nilsson
Första upplagan 1820. Sida 18-23 om tamkatten
https://books.google.se/books?id=HbstAAAAYAAJ&hl=sv&source=gbs_navlinks_s

Skandinavisk fauna av Sven Nilsson
Andra omarbetade upplagan 1847. Sida 110-119 om tamkatten
https://books.google.se/books?id=r5g-AAAAcAAJ&hl=sv&source=gbs_navlinks_s

Tamkattens härstamning
ur Fauna och flora av Einar Lönnberg 1906.
http://runeberg.org/faunaflora/1906/0019.html

Om tamkattens historia och beteende
ur Djurens lif / Däggdjurens lif av Alfred Edmund Brehm. Andra upplagan 1882
http://runeberg.org/brehm/daggdjur/0143.html

Kattens historia

Ingen ordning, sa katten
I Nordiska museets årsbok Fataburen 1986 med underrubriken ”Husdjuren och vi” finns många bra artiklar. Terje Collings artikel innehåller bland annat historia, folktro och myter samt citat om katter ur hälsinge-eposet Glysisvallur från tidigt 1700-tal.
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1304088/FULLTEXT01.pdf

Katten – från vilddjur till utställningsobjekt
Av Emma Bergman, Populär Historia, 29 aug 2018.
Det skulle ta flera tusen år för hus­katten att vandra från Medel­havets sol till våra bredd­grader. Väl uppe i Norden fann den stug­värme och mjölk men även för­följelse och död. Först på 1800-talet fick katten tassa in i de fina salongerna.
https://popularhistoria.se/vardagsliv/katten-fran-vilddjur-till-utstallningsobjekt

Kattens gener berättar att den kom från Egypten och Mellanöstern för flera tusen år sedan
I en ny studie av kattens arvsmassa har man slutit sig till att dagens tamkatter kom från Egypten och Mellanöstern. Att de rimligen spreds via handelsvägar och liknande, till både land och sjöss. Och att en tydlig avel av katter uppkom sent i kattens domesticeringshistoria.
https://www.genteknik.se/kattens-gener-berattar-att-den-kom-fran-egypten-och-mellanostern-for-flera-tusen-ar-sedan/

DNA reveals how cats achieved world domination
Analysis of 9,000 years of cat remains suggests two waves of migration.
https://www.sciencenews.org/article/dna-reveals-how-cats-achieved-world-domination

Forskning om katter

Breed differences of heritable behaviour traits in cats
I den här finska DNA-undersökningen från 2019 har man tittat på egenskaperna aktivitet, skygghet och aggressivitet. Den visar att dessa inre egenskaper har medelhög till hög arvbarhet. Extra intressant är att en av de jämförda populationerna var finska huskatter som motsvarade vår definition av lantraskatt.
https://www.nature.com/articles/s41598-019-44324-x

Annual variation in prey composition of domestic cats in rural and urban environment
Rodents were the most common prey in both environments, but shrews and reptiles were killed by cats more often in the rural environment while birds (mainly sparrows and pigeons) were more common in the urban environment. Additionally, prey composition changed seasonally. The pooled number of vertebrates killed by cats was largest in September and lowest in January, and rodents were killed most often in September, shrews and birds in June, and reptiles in April. The seasonal variation in the prey composition of cats was relatively high in the rural environment and more stable in the urban environment.
https://link.springer.com/article/10.1007/s11252-016-0634-1

Free-Ranging Farm Cats: Home Range Size and Predation on a Livestock Unit In Northwest Georgia
We showed that while seasonal home range sizes for these cats remained relatively similar, diurnal and nocturnal home ranges were larger for reproductively intact cats. Feline scat analyses also showed that these cats hunted mainly native small mammals.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4403806/

Factors determining the home ranges of pet cats
Male pet cats had larger home ranges than females, desexing did not influence home range, and cats had larger home ranges when housing densities were low. The linear mixed models supported those results. They also indicated that animals ≥ 8 years old had smaller home ranges than younger cats. Cats fed regularly, provided with veterinary care and socialised with humans had similar home ranges to cats living in association with households but not provided for in some of these ways.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320716304888

Kattens hälsa

Friskaste kattrasen
Försäkringsbolaget AGRIA gjorde 2021 en undersökning för att se vilken kattras som är friskast och vilken som är sjukast. Man tittade på antal veterinärbesök i procent av antal försäkrade katter. https://www.agria.se/katt/artiklar/sjukdomar-och-skador/har-ar-sveriges-friskaste-kattraser/

Om kastrering och sterilisering
Försäkringsbolaget MODERNA skrev 2020 om kastrering och sterilisering. Det finns flera olika anledningar till att man väljer att kastrera sin katt. En utekatt kastreras oftast för att undvika oönskade dräktigheter.
https://www.modernadjurforsakringar.se/djurhalsa/katt/kastrering/

Lagar och regler

Lagar och regler om katter och katthållning
På den här sidan har Jordbruksverket samlat alla lagar, förordningar och föreskrifter som rör katter.
https://jordbruksverket.se/djur/hastar-och-sallskapsdjur/katter/sa-skoter-du-din-katt#h-Forfattningar

Märkning och registrering av katter – ett förslag och dess konsekvenser
I samband med att den nya djurskyddslagen utformades, togs också frågan om ett obligatoriskt krav på märkning och registrering av katter upp. Syftet med märkningen är att åtgärda problemet med hemlösa och övergivna katter. 2019 publicerades en utredning av hur ett system för obligatorisk märkning och registrering av katter kan utformas, samt vilka konsekvenser ett sådant krav medför. Något beslut har ännu inte fattats. Utredningen finns här https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2019/09/markning-och-registrering-av-katter—ett-forslag-och-dess-konsekvenser/
och här finns svaren från de olika remiss-instanserna https://www.regeringen.se/remisser/2020/01/remiss-av-ds-201921-markning-och-registrering-av-katter–ett-forslag-och-dess-konsekvenser/

Förslag om obligatorisk märkning avslogs i Danmark
I januari 2021 föreslogs krav på obligatorisk märkning av katter för att minska trycket på katthemmen och få fler att märka sina katter. Folketinget ansåg inte att obligatorisk märkning löste problemet och förslaget avslogs. Istället ändrades lagen så att en upphittad, omärkt katt får omhändertas av vem som helst, utan krav på att eftersöka ägaren. Är katten märkt ska ägaren underrättas inom 24 timmar och har sedan lika lång tid på sig att hämta katten. Hämtas inte katten innan tidsfristen löpt ut, blir den upphittarens egendom.
https://www.retsinformation.dk/eli/ft/20201XX00549

Förslag om obligatorisk märkning av katter avslogs i Norge
I mars 2020 behandlade Stortinget ett förslag om att införa obligatorisk märkning av hundar och katter. För katter var motiveringen i första hand att märkning underlättar katthemmens arbete och gör att fler katter kan återförenas med sina ägare. Förslaget avslogs gällande märkning av katt, med motiveringen att kostnaden skulle överstiga nyttan. Angående märkning av hundar föreslogs att invänta resultat av en pågående utredning.
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2019-2020/inns-201920-206s/

Lantraser och bevarande

Fristadsdeklarationen
Fristadsdeklarationen skrevs 2016 och undertecknades av sju lantrasbevarande föreningar. Vår förening var inte bildad vid denna tidpunkt, men vi delar de sju föreningarnas åsikter.
https://bondkatten.se/wp-content/uploads/2021/07/fristadsdeklarationen_web.pdf

Bevara, nyttja och utveckla – Jordbruksverkets handlingsplan för husdjursgenetiska resurser 2010-2020
Handlingsplanen syftar till att öka medvetenheten om betydelsen av de husdjursraser Sverige påtagit sig ett ansvar för och visa hur ansvaret för och det praktiska arbetet med förvaltningen delas av många aktörer och intressenter.
https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/bevara-nyttja-och-utveckla.html

Jordbruksverket samlingssida om svenska husdjursraser
Här finns länkar vidare till mer information om bevarande av husdjursraser både i Sverige och internationellt.
https://jordbruksverket.se/djur/lantbruksdjur/husdjursraser-och-avelsorganisationer/husdjursraser

Bevarande av de svenska lantraserna, populationsgenetiska och molekylärgenetiska metoder
Examensarbete av Sandra Magnusson från 2010. Tabellen över raser på sidan 4 är inte helt aktuell. Gäss saknas och raser har tillkommit och tagits bort. Aktuell lista finns i Jordbruksverkets handlingsplan.
https://stud.epsilon.slu.se/1916/1/magnusson_s_101012.pdf

Det är bland huskatterna vi har våra ”vanliga” katter, bondkatter, ladugårdskatter, blandraskatter mm. Det är i denna grupp katter vi möjligen kan hitta katternas motsvarighet till lantras. (…) En önskan har framförts om att Jordbruksverket ska låta inventera Sverige på dessa lantraskatter, eftersom faran att det djurmaterialet försvinner är överhängande med tanke på att smågårdar försvinner. Redan i dag finns bara 9 % av alla katter på gårdar. Jordbruksverket har dock i dagsläget inte för avsikt att låta initiera en sådan inventering.

Jordbruksverket. Utvecklingen av husdjursgenetiska resurser i Sverige 2006