Bevarandet

Vi har följande riktlinjer för bevarandearbetet:

Svensk bondkatt är en oförädlad lantras och ska bevaras som sådan. Det innebär att den exteriört ska tillåtas att variera inom rasram och att viktiga inre egenskaper som härdighet, motståndskraft, hanterbarhet, modersegenskaper och jaktinstinkt ska underhållas genom ett försiktigt avelsurval.

Den ska hållas i lantlig miljö där den ges möjlighet till utevistelse och rörelsefrihet så den får utlopp för sina naturliga behov och beteenden, inklusive uppfödning av sina ungar.

Svenskt bevarandeansvar

Enligt konventionen om biologisk mångfald ansvarar varje land för att bevara sina inhemska husdjursraser. I Sverige är det Jordbruksverket, i samråd med en rådgivande referensgrupp, som avgör vilka raser Sverige har bevarandeansvar för. Det finns flera olika kriterier som måste vara uppfyllda och lantraskatten uppfyller samtliga. Sedan 2010 har Jordbruksverket ansett att Sverige har bevarandeansvar för den inhemska lantraskatten, men det har inte funnits någon förening som velat ta på sig det praktiska arbetet förrän 2020, då vår förening bildades. Bevarandet höjer bondkattens värde och status.

Läget är kritiskt och genbank har bildats

Bondkattens situation var länge unik jämfört med andra lantraser som räddades i sista stund. Bondkatten levde länge mitt ibland oss och vi hoppades kunna bevara den in situ med bred genetisk bas. Vi gjorde ett försök, men läget var mycket värre än vi kunde föreställa oss. Därför beslöt styrelsen den 16 mars 2022 att bilda genbank för lantrasen svensk bondkatt. Vi startade med 21 katter varav 9 var hanar och hoppas kunna ansluta fler founderdjur. Första delmålet är 100 katter i genbank. Då går vi från hotkategori ”kritisk” till ”hotad”. Och det ska vi väl med gemensamma ansträngningar lyckas med?

Avelsbasen minskar snabbt i och med att allt fler kastrerar sina katter. Dessutom förändras kattens livsmiljö. Dagens urbana miljö ger inget utrymme för katten att leva som lantras. Dess inre egenskaper kan inte underhållas om den endast får komma ut i koppel eller i en utebur. Lantrasen kan inte bevaras om alla är kastrerade och den ska inte behöva utrotas i förebyggande syfte.

Grundtanken vid avel med lantraser är att förändra så lite som möjligt, till skillnad från annan avel där man vill förbättra olika egenskaper eller uppnå exteriöra ideal. Att förändra så lite som möjligt innebär inte en avsaknad av avelsmål – snarare tvärt om! De inre egenskaperna har arvbarhet och påverkas av urval. För att en lantras ska fortsätta vara funktionell måste många olika egenskaper underhållas. Vi tar helt avstånd från exteriöravel och kommer inte att arrangera några utställningar.

Arv och miljö påverkar

Det gäller att hålla djuren i en miljö där de tillåts visa vad de går för. De flesta katter tar möss, men långt ifrån alla tar råttor. De flesta honkatter tar väl hand om sina ungar, men inte alla. De flesta katter har god livskraft, men inte alla. För att skapa utrymme för urval efter funktion är färg och teckning av underordnad betydelse.

Kattungar präglas och lär för livet. De ska om möjligt växa upp tillsammans med mor, kullsyskon och helst även med andra katter och djur i 12-16 veckor. Många lär sig jaga samma bytesdjur som sin mor. Många lär sig låta bli kycklingar, ankungar och kaninungar om de tidigt kommer i kontakt med sådana. Vänj kattungar vid hantering. Det underlättar skötsel och vård senare i livet.

Vi bygger en genbank och letar

Vilken katt som helst blir inte en lantraskatt bara för att den för tillfället hålls som stallkatt. Den måste ha en historisk bakgrund som lantras. Nu bygger vi en genbank som grundar sig på de founderdjur vi kan hitta.

Det är stammar där ingen eller ringa korsning med andra raser har skett som är intressanta ur bevarandesynpunkt. Bondkatten har inte längre sin givna plats på dagens stora gårdar. Det är i glesbygd och i små byar man har störst chans att hitta de genuina lantraskatterna, ofta hos äldre människor. Hjälp oss att hitta dem så kan vi ansluta dem till genbanken om de uppfyller våra krav. Vi behöver generna i bevarandepopulationen.

Villkor för genbank

För att en katt ska kunna bli godkänd i genbanken ska den ha känd härstamning och utseendemässigt hålla sig inom rasram. Härstamningen följs tillbaka till founderdjuren. Den ska vara intakt, frisk och fri från medfödda defekter. För att ha kontroll på aveln utfärdar föreningen endast genbanksintyg för katter vars båda föräldrar är införda i föreningens genbanksregister. Hittekatter utan känd bakgrund kan inte godkännas även om de ser ut som bondkatter.